Powered by Kleefa
  • صفحه اصلی
  • قوانین
  • راهنمای پسوند ها
  • امار
  • تماس با ما

● پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

میهمان ها
پسوند : jpgحجم : 2 MB
پسوند : jpegحجم : 2 MB
پسوند : pngحجم : 2 MB
پسوند : gifحجم : 2 MB
پسوند : zipحجم : 2 MB
پسوند : mp4حجم : 300 MB
 
کاربران
پسوند : tarحجم : 39.53 MB
پسوند : gzحجم : 39.53 MB
پسوند : tifحجم : 2 MB
پسوند : bmpحجم : 2 MB
پسوند : jpgحجم : 2 MB
پسوند : jpegحجم : 2 MB
پسوند : pngحجم : 2 MB
پسوند : gifحجم : 2 MB
پسوند : zipحجم : 39.53 MB
پسوند : rarحجم : 39.53 MB
پسوند : exeحجم : 8.79 MB